English
 Deutsch
 
 • Kamzík
 • Kamzičí rok
 • www.tanap.sk

  Občianske združenie

  Zachráňme tatranského kamzíka

  V roku 1999 vzniklo občianske združenie na záchranu tatranského kamzíka. Jeho snahou je spájať vedeckých pracovníkov, vysokoškolských a stredoškolských pedagógov, dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov ochrany prírody, pracovníkov štátnej a verejnej správy, podnikateľskú a bankovú sféru a všetkých ľudí, ktorým nie je ľahostajná situácia kriticky znižujúcej sa populácie autochtónneho druhu tatranskej prírody, endemitu, kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica Bl., 1971).

  Kamzík vrchovský Ciele združenia sú zamerané na spoluprácu pri skúmaní príčin súčasného stavu hrozivého úbytku kamzíka a projektovaní postupov a podmienok smerujúcich k záchrane posledných jedincov kamzíka tatranského. Občianske združenie zameria svoju činnosť aj smerom k samotnej realizácii projektov.

  Program združenia má nasledovné etapy:

  • Zhromaždenie dostupných podkladových materiálov zameraných na predmet činnosti.
  • Priebežný monitoring populácie a faktorov, ktoré na ňu pôsobia.
  • Spoluorganizovanie popredných odborníkov a praktických realizátorov projektu záchrany a zveľaďovania kamzíka tatranského.
  • Vytvorenie multizdrojového systému financovania projektu a jeho realizácie.
  • Aktualizácia poznatkov z oblasti záchrany kamzíka tatranského a štrukturovanie projektu s realizačnými výstupmi aktívnej ochrany a zveľaďovania druhu.
  • Realizácia projektu a vyhodnocovanie účinnosti opatrení.
  Predsedníctvo
  OZ "Zachráňme tatranského kamzíka"

  Adresa: Redakcia TD
  Mestský úrad Vysoké Tatry
  062 01 STARÝ SMOKOVEC

  tel.: 052/4422960 fax: 052/4422429
  TD e-mail: td_noviny@tatry.sk
  č.ú.: 1396414051/0200 VÚB - expozitúra Starý Smokovec
  Registrované pod č. VVS/1-900/90-16449

  foto Vlado Chovanec