Na trestné stíhanie nebol dôvod

Obvinenie voči neoprávnenému konaniu Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej len Zásahový tím ŠOP SR) v prípade usmrtenia dvoch jedincov medveďa hnedého vo Vysokých Tatrách bolo Prezídiom policajného zboru so sídlom v Prešove zamietnuté. Na základe prešetrenia prípadu nebol dôvod na začatie trestného stíhania.

V máji minulého roku Zásahový tím ŠOP SR imobilizoval a následne usmrtil dva synantropné jedince medveďa hnedého pri veľkokapacitnom kontajneri na parkovisku pod Sliezskym domom. Ako uviedol riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko: „Účelom odstránenia týchto medveďov z populácie bolo zabránenie ďalších škôd na majetku, ktoré tieto jedince opakovane spôsobovali, ako aj zabránenie nebezpečných stretov s návštevníkmi a obyvateľmi podtatranských obcí. Predmetné jedince opakovane prenikali do intravilánu mesta Vysoké Tatry, okolitých obcí a osád, pričom v lokalitách nielenže vyhľadávali potravu v podobe zmesového komunálneho odpadu, ale spôsobovali škody na majetku aj prenikaním do viacerých zariadení.“

Medveď hnedý patrí na Slovensku medzi celoročne chránené živočíchy a jeho lov je zakázaný. ŠOP SR je však v zmysle § 65a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Prešetrenie trestného oznámenia vo veci usmrtených medveďov vo Vysokých Tatrách potvrdzuje oprávnenosť konania Zásahového tímu ŠOP SR , ktorého členovia sú aj tento rok pripravení aktívne riešiť problematiku jedincov medveďa hnedého so zmeneným správaním.

V priebehu roku 2021 bolo Zásahovým tímom ŠOP SR odstránených z populácie spolu sedem medveďov. Ako uvádza Michal Haring zo Zásahového tímu ŠOP SR: „Usmrtenie synantropných jedincov medveďa hnedého považujeme za najkrajnejšie riešenie, kedy plašenie a averzná terapia nie sú účinné. Prípadný odchyt dospelého jedinca a jeho umiestnenie do odchovného zariadenia nie je v týchto prípadoch vhodným riešením, nakoľko ide o medvede navyknuté na voľný život v prírode a nebola by možná ich adaptácia na umelo vytvorené podmienky v zajatí.“

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky považuje aktívnu selekciu problémových jedincov v kombinácii s preventívnymi opatreniami za dôležité nástroje predchádzania nebezpečným stretom medveďa hnedého s človekom. „Medvede dnes dostávajú potravinové zdroje nad rámec toho, čo im ponúka príroda. Za tieto zdroje považujeme potravu získanú z nezabezpečených kontajnerov, kukuricu pestovanú v podhorských oblastiach či vnadiská a krmoviská s nevhodnou potravou. Pre zamedzenie schádzania medveďov do intravilánu obce či obývaných oblastí je nevyhnutné správne zabezpečenie odpadu. Nezabezpečený a ľahko dostupný odpad obsahujúci zvyšky jedla predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy a patrí medzi hlavnú príčinu zmeny ich správania a stratu plachosti,“ uzatvára Michal Haring.

Zdroj: ŠOP SR
Snímka: Archív Správy TANAP-u