Údaje o projekte

 

Kód projektu:  302071CQA6

Názov projektu:  Obnova terénnych staníc TANAP-u

Akronym:  Žiadosť o NFP:  NFP302070CQA6 - Obnova terénnych staníc TANAP-u

Programové obdobie: 2014-2020

Výzva: IROP-PO7-SC76-2022-93 - Príprava projektov infraštruktúry národných parkov

Zameranie projektu: Dopytovo- orientovaný projekt

Typ partnerstva:  Žiadne partnerstvo

NACE projektu:  41100 - Vypracovanie stavebných projektov

Kategórie regiónov:

Projekt s relevanciou k Regionálnym integrovaným územným stratégiám: Áno

Projekt s relevanciou k Udržateľnému rozvoju miest: Nie

Identifikácia príspevku k princípu udržateľného rozvoja:

  • Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania
  • Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
  • Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzanie a riadenie rizika
  • Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
  • Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií

Identifikácia príspevku k princípu podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia:

Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.

Skutočný začiatok realizácie projektu: 8.8.2023

Skutočné ukončenie realizácie projektu: 10.10.2023

 

Terénna stanica Burdel,  číslo súpisné 97 na pozemku parc. č. KN C 279/3 v kat. území Tatranská  Javorina

 

Terénna stanica  Zverienec,  súpisné číslo 40, na pozemku parcela KN-C č. 1717/9, k. ú. Štrbské Pleso

 

Terénna stanica Zadná Tichá,  súpisné číslo 25032 na pozemku parcela č. KN-C č. 1835, k. ú. Štrbské Pleso

Celkové oprávnené výdavky: 53 000,- EUR

 

Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy terénnych staníc nachádzajúcich sa v území  národného parku TANAP-u. Zámerom  je ponúknuť cieľovej skupine návštevníkov prírody  možnosť hlbšieho a atraktívnejšieho spoznania ich prírodných hodnôt, ako aj zlepšenie vzťahu verejnosti k prírode, zvýšenie environmentálneho povedomia a zabezpečenie plnohodnotného výskumu v území.