Geocaching na území národného parku možno vykonávať na turistických chodníkoch, náučných chodníkoch, kúpeľných chodníkoch, cykloturistických trasách a vyhradených miestach pre jazdu na bicykli za presne stanovených podmienok:

a) geocaching možno vykonávať len v období od 1. júna do 31. októbra kalendárneho roka,

b) všetky miesta pre novo zriaďované schránky (kešky) musia byť vopred odsúhlasené Správou Tatranského národného parku,

c) v období zimnej sezónnej uzávery možno geocaching vykonávať len na takých turistických chodníkoch, náučných chodníkoch, kúpeľných chodníkoch, cykloturistických trasách a vyhradených miestach pre cykloturistiku, ktoré nie sú sezónne uzavreté,

d) ak pri prevádzkovaní schránky (kešky) bude zistené opakované porušenie zákona alebo právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, Správa Tatranského národného parku zabezpečí jej zrušenie,

e) geocaching sa musí vykonávať maximálne šetrným spôsobom k prírodnému prostrediu tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu prostredia, poškodzovaniu vegetačného a pôdneho krytu, drevín a rušeniu chránených živočíchov.

Podmienky, za ktorých je táto činnosť dovolená, upravuje § 13 Vyhlášky Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma, ktorú nájdete TU.