Výskumná stanica a Múzeum TANAP-u (VSaM TANAP-u) je pracoviskom pre výskum a dokumentáciu prírodného prostredia Tatranského národného parku. Naši bádatelia od roku 1957 koordinujú výskumné činnosti a publikujú vlastné výsledky i poznatky externých pracovníkov z územia TANAP-u v zahraničných karentových časopisoch zborníku Štúdie o TANAP-e, v minulosti v Zborníku prác o TANAP-e. Doteraz vyšlo 43 zborníkov, prevažne s pôvodnými vedeckými prácami. Výsledky svojich výskumov zverejňujú aj v časopise TATRY.

História

VSaM TANAP-u vznikla v roku 1968 spojením Výskumnej stanice TANAP-u, založenej v roku 1953 a Múzea TANAP-u, ktoré začalo písať svoju históriu o štyri roky neskôr. Spočiatku boli aktivity výskumnej stanice zamerané na geologickú, hydrologickú, botanickú a zoologickú inventarizáciu stavu prírody v TANAP-e, ktoré neskôr doplnili historické a etnografické výskumy. V osemdesiatych rokoch 20. storočia sme výskum rozšírili o sledovanie negatívnych dôsledkov znečisteného ovzdušia a turistických aktivít. Začali sme budovať monitorovací a informačný systém o stave prírody a zintenzívnil sa genetický výskum kamzíka vrchovského  tatranského, hraboša snežného, medveďa hnedého či borovice limbovej.

Výskumné úlohy

  • Uhlíková bilancia diferencovane manažovaných lesných ekosystémov TANAP-u po prírodných disturbanciách
  • Postdisturbančný vývoj vegetácie vo Vysokých Tatrách
  • Sukcesia drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) na pokalamitných plochách TANAP-u
  • Interpretácia dlhodobého výskumu z pohľadu plnenia ekosystémových služieb
  • Prírode blízke obhospodarovanie lesa v TANAP-e
  • Výskum alternatívnych metód ochrany ihličnatých sadeníc pred hmyzími škodami
  • Sledovanie bionómie lykožrúta smrekového vplyvom zmeny najmä abiotických (biotických, napr. oslabené porasty, mŕtve drevo) faktorov a monitoring invázneho druhu lykožrúta severského
  • Zdravotný stav vybraných skupín živočíchov – mäsožravce a parazitofauna gastrointestinalného traktu vysokohorských druhov cicavcov - kamzíka vrchovského tatranského a svišťa vrchovského tatranského
  • Potravná ekológia voľne žijúcich živočíchov a analýza látkového metabolizmu u vybraných druhov poľovnej zveri
  • Inventarizácia svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris Kratochvíl, 1961) vo vybraných lokalitách TANAP-u

Pokalamitný výskum

Novú tému pre výskum v TANAP-e priniesla mimoriadna víchrica v roku 2004. Udalosť sa stala silným impulzom pre ekologický výskum a systematický monitoring zmien, ktoré spôsobila víchrica i následné ďalšie disturbancie ako požiar či podkôrny hmyz v lesných ekosystémoch a ich okolí. Rôzne spôsoby spracovania kalamity umožnili sledovať aj dôsledky rozdielneho manažmentu postihnutého územia. Na sledovanie zmien sa sformoval medzinárodný tím s programom „Pokalamitný výskum“, ktorý je súčasťou európskeho ekologického výskumu EXPEER.

Na sto hektároch lesa skúmame modelové porasty. Tie vybrali výskumníci na základe maximálnej  podobnosti stanovištných podmienok tak, aby reprezentovali porasty poškodené nepoškodené, manažované aj ponechané na tzv. samovývoj.

Čo ešte robíme

Zamestnanci výskumnej stanice sú zároveň kurátormi či kustódmi zbierok Múzea TANAP-u a spravujú aj herbár Výskumnej stanice TANAP-u. S najzaujímavejšími exponátmi z depozitárov sa návštevníci môžu stretnúť v expozícii Múzea TANAP-u. Výskumní pracovníci získavajú stále ďalšie zbierkové predmety z vlastnej výskumnej činnosti, darom alebo dočasným zapožičaním z iných múzeí. V rámci výskumnej stanice vyhotovujú nové preparáty, ktoré neskôr dopĺňajú expozíciu múzea vo vitrínach, diorámach alebo rozširujú existujúce zbierky v depozitároch. Prevažujú vtáky, cicavce, ojedinele aj ďalšie živočíchy. Naši výskumníci sa podieľajú i na tvorbe exponátov múzea z ríše rastlín, pričom aktívne obohacujú herbárovú zbierku Výskumnej stanice TANAP-u. Ďalej spravujú knižnicu plnú hodnotnej odbornej, ale aj regionálnej a historickej literatúry či rôznych časopisov a periodík, ktoré sa tematicky týkajú Tatranského národného parku.

Výskumníci sa zúčastňujú aj envirovýchovných a náučno-populárnych podujatí, kde verejnosti prezentujú výsledky svojej práce. Stretnúť sa s nimi môžete napríklad počas Dňa otvorených parkov a záhrad v Expozícii tatranskej prírody – botanickej záhrade, Noci múzeí a gelérií, či Európskej noci výskumníkov.

fotografie: archív Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u