Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov:

 

Predmet:

Drevná hmota (drevo na pni) určená na ťažbu dreva v obchodnom celku (OC) č. 4 na ochrannom obvode Tatranská Javorina, lokalita Ždiar. Podkladom k predmetu predaja sú údaje z PSL na LHC Vysoké Tatry, odhadu spracovania kalamitnej drevnej hmoty do 31.1.2024.

 

Prílohy:

Vyhlásenie OVS

Návrh Kúpnej zmly

Záznam z otvárania obálok OVS