Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov:

 

Predmet:

Drevná hmota (drevo na pni) určená na ťažbu dreva v obchodnom celku (OC) na ochrannom obvode Javorina. Podkladom k predmetu predaja sú údaje z PSL na LHC Vysoké Tatry, odhadu spracovania kalamitnej drevnej hmoty do 28.2.2024.

 

Prílohy:

Vyhlásenie OVS

Návrh Kúpnej zmly

 

Oznam

Oznamujeme, že Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, po otvorení obálok a vyhodnotení  prijatých ponúk Obchodnej verejnej súťaže rozhodla, že súťaž je z dôvodu nízkej ponúknutej ceny zrušená.