Vyhradené miesta pre vodnú turistku na území národného parku a podmienky jej vykonávania upravuje § 12 Vyhlášky Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma, ktorú nájdete TU. Podľa neho sa vodáci môžu tejto činnosti venovať výhradne v týchto lokalitách:

a) na rieke Belá

  1. na jednomiestnych plavidlách – kajak K1 alebo kanoe C1 od sútoku Kôprovského a Tichého potoka po hranicu národného parku (sútok rieky Belá a Kamenistého potoka) s pokračovaním plavby a výstupným miestom mimo územia národného parku; GPS (formát WGS) nástupného miesta: 49.153708°N, 19.921052°E,
  2. na raftových člnoch v úseku od parkoviska 15 m nad cestným mostom na Ceste Slobody po hranicu národného parku (sútok rieky Belá a Kamenistého potoka) s pokračovaním plavby a výstupným miestom mimo územia národného parku; GPS (formát WGS) nástupného miesta: 49.142262°N, 19.903731°E,

b) v Studenom potoku (prítok rieky Orava) na jednomiestnych plavidlách – kajak K1 alebo kanoe C1 od Brestovej po hranicu národného parku s pokračovaním plavby a výstupným miestom mimo územia národného parku; GPS (formát WGS) nástupného miesta: 49.26097°N, 19.65803°E.


Vodnú turistiku na jednomiestnych plavidlách – kajak K1 a kanoe C1 a raftových člnoch však Návštevný poriadok TANAP-u dovoľuje vodákom robiť len za presne stanovených podmienok:

a) splavovanie vodného toku možno vykonávať len v období od 15. apríla do 30. septembra kalendárneho roka,

b) splavovanie vodného toku možno vykonávať len v dňoch, kedy je taký prietok vody v koryte vodného toku, ktorý umožňuje splav v celej dĺžke vyhradeného miesta,

c) splavovanie vodného toku možno vykonávať, ak v celej dĺžke splavovaného úseku nie je evidované prehradenie vodného toku hrádzou bobra vodného,

d) splavovanie vodného toku možno začať najskôr hodinu po východe slnka a skončiť najneskôr hodinu pred západom slnka,

e) počas splavovania vodného toku je zakázané vystupovať z plavidla v rámci vyhradeného miesta okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života a zdravia,

f) splavovanie vodného toku môžu vykonávať len členovia turistických alebo športových organizácií so zameraním na vodnú turistiku alebo vodný slalom; členstvo v organizácii sa preukazuje členským preukazom platným v príslušnom kalendárnom roku,

g) splavovanie vodného toku na raftových člnoch možno vykonávať len pod vedením odborne spôsobilej osoby (inštruktor vodnej turistiky alebo tréner vodného slalomu), ktorá musí byť členom posádky raftového člna,

h) všetci členovia posádky plavidla musia mať technicky spôsobilú plávaciu vestu, prilbu a odev chrániaci pred podchladením,

i) k nástupnému miestu na rieke Belá pre splavovanie na jednomiestnych plavidlách sa prichádza po prístupovej trase, ktorá vedie od rázcestia turistických chodníkov pri horárni Tichá až po nástupné miesto pre splavovanie; po prístupovej trase k nástupnému miestu sa možno peši pohybovať najskôr hodinu po východe slnka a najneskôr hodinu pred západom slnka,

j) k nástupnému miestu na rieke Belá pre splavovanie na raftových člnoch sa prichádza po prístupovej trase, ktorá vedie v dĺžke 25 m od centrálneho parkoviska na Podbanskom až po nástupné miesto umiestnené 15 m nad cestným mostom na Ceste Slobody (rkm 21,5); po prístupovej trase k nástupnému miestu sa možno pohybovať peši najskôr hodinu po východe slnka a najneskôr hodinu pred západom slnka,

k) k nástupnému miestu v Studenom potoku pre splavovanie na jednomiestnych plavidlách sa prichádza po prístupovej trase, ktoré vedie od parkoviska pri amfiteátri, popod areál skanzenu až k vodnému toku.