Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov:

 

Predmet:

Drevná hmota (drevo na pni) určená na ťažbu dreva v obchodnom celku (OC) na ochrannom obvode OC č. 5 - ochranný obvod Podbanské, ochranný obvod Vyšné Hágy, ochranný obvod Smokovce, ochranný obvod Tatranské Matliare, OC č. 6 - ochranný obvod Tatranská Javorina. Podkladom k predmetu predaja sú údaje z PSL na LHC Vysoké Tatry, odhadu spracovania kalamitnej drevnej hmoty do 29.2.2024.

 

Prílohy:

Vyhlásenie OVS

Návrh Kúpnej zmly

Záznam z otvárania obálok OVS