Cyklisti sú v Tatranskom národnom parku vítaní. Okrem verejných komunikácií sa môžu pohybovať po cykloturistických trasách, ktoré sú v teréne vyznačené normalizovanou cykloturistickou značkou. Vyhradené miesta pre jazdu na bicykli na území národného parku za hranicami zastavaného územia obce mimo ciest I., II. a III. triedy a miestnych komunikácií upravuje §5 Vyhlášky Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma.

Podľa neho cyklisti môžu okrem cykloturistických trás zverejnených TU jazdiť aj na vyhradených miestach, ktorých zoznam aj s mapou nájdete v prílohe č. 7 a prílohu č. 8. Pohyb na bicykli v týchto lokalitách povoľuje Návštevný poriadok TANAP-u len v dennej dobe.

V období sezónnej uzávery návštevníci môžu tieto trasy využívať len vtedy, ak nevedú po turistickom chodníku, na ktorý sa vzťahuje toto obmedzenie.

Cyklisti sú povinní jazdiť tak, aby neohrozili peších turistov.

Kompletné znenie Vyhlášky Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma nájdete TU