Dnešný deň patrí aj tatranským mokradiam

Dnešný deň patrí aj tatranským mokradiam

Druhý február sa do kalendára environmentálnych sviatkov zapísal ako Svetový deň mokradí, teda všetkých lokalít, ktoré sú sezónne alebo trvalo zaplavené vodou.

V rámci Tatranského národného parku hovoríme takmer o všetkých prírodných a národných prírodných rezerváciách v podhorí Tatier, ale aj nevyhlásených chránených územiach, rašeliniskách a vrchoviskách. Nedá sa jednoznačne určiť, ktorá lokalita spomedzi nich je najvýznamnejšia. Rozlohou najväčšie slatinné rašelinisko leží na Belianskych lúkach, rozlieha sa na 89 hektároch. Za najkrajšiu mokraď s výskytom chráneného druhu všivec žezlovitý (Pedicularis sceptrum-carolinum) považujeme slatinné rašelinisko Vysoká bazička, ktoré je súčasťou Belianskych lúk.

Najbohatším výskytom andromédy sivolistej (Andromeda polifolia) sa môže popýšiť vrchovisko s  rozlohou len 0,32 hektára na Štrbskom Plese. Napriek nezastaviteľnej urbanizácii v tejto časti Tatier sa v morénach udržala voda a postupne vytvorila významné mokrade. Do územnej pôsobnosti Správy TANAP-u patria v okolí Gánoviec i mokrade so slanomilnými rastlinnými spoločenstvami, ktoré sú druhovo relatívne chudobné, rastie tu však významný chránený druh sivuľka prímorská (Glaux maritima).

„Najvýznamnejším vrchoviskom na území TANAP-u je prírodná rezervácia Medzi bormi s krovinovým a stromovým porastom a nerovnomerným povrchom, ktorý tvoria bulty, páperníky, rašeliníky a ploníky. Bohato zastúpené sú i chránené druhy rojovník močiarny (Ledum palustre), čučoriedka barinná (Vaccinium uliginosum) a kľukva močiarna (Oxycoccus palustris),“ uvádza botanička Správy TANAP-u Blažena Sedláková. Pôvodné stohektárové územie tvorilo veľký komplex rašelinno-vrchoviskovej vegetácie, po rekultivácií sa zachovali dve časti s rozlohou desať hektárov.

Mokrade patria k najohrozenejším ekosystémom na Zemi a zanikajú trikrát rýchlejšie ako lesy. Za ostatné štyri desaťročia vymizlo najmenej 35 percent mokradí sveta a tento trend naďalej pokračuje. Pracovníci Správy TANAP-u preto na vzácnych územiach národného parku pravidelne rúbu náletové dreviny, kosia a odstraňujú biomasu.

Svetový deň mokradí si svet pripomína od roku 1976, keď bol v iránskom Ramsare podpísaný Dohovor o mokradiach. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o tom, ako veľmi sú mokrade pre ľudstvo a pre planétu dôležité a podporiť opatrenia, ktoré povedú k ich zachovaniu, rozumnému využívaniu a obnove. Tohtoročným leitmotívom je naliehavá potreba zaradiť obnovu mokradí medzi priority a výzva, aby kompetentní podnikli kroky na ich záchranu.