Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch

Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch

Odborníci majú za sebou prvé terénne stretnutie v rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, ktorý realizuje DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a Nórskym inštitútom pre výskum prírody (NINA – Norsk institutt for naturforskning).

Do plánu obnovy v rámci územnej kompetencie Správy TANAP-u boli navrhnuté lokality, ktoré v minulosti narušila ťažba rašeliny alebo vodný režim formou odvodňovacích kanálov. Výskyt vzácnych a chránených druhov vegetácie sa zachoval len na malej ploche. Do projektu sa dostali územia európskeho významu – Medzi bormi (SKUEV), Spišskoteplické slatiny (SKUEV), Trstinné lúky (SKUEV) a Bariny v Jalovci. Manažmenty a hydrologická obnova území budú mať na vzácnych lokalitách priestor do roku 2024.