Správa TANAP-u spolupracuje so Slovenským vodohospodárskym podnikom pri označovaní areálu Ratkovo

Správa TANAP-u spolupracuje so Slovenským vodohospodárskym podnikom pri označovaní areálu Ratkovo

Chránený areál Ratkovo na Liptovskej Mare bol vyhlásený v súvislosti s výstavbou vodného diela ako chránená študijná plocha. Ukazuje prírodné zvláštnosti Liptova a plní i funkciu regionálneho arboréta s mimoriadnym bohatstvom pôvodných a úspešne introdukovaných cudzokrajných drevín, ide zhruba o 150 druhov. Lokalita je zároveň dôležitým refúgiom vtáctva.

Súčasťou chráneného areálu je aj časť priľahlej vodnej plochy Liptovskej Mary. Zákon o ochrane prírody a krajiny určuje označiť hranice chránených častí prírody, pričom na vodných plochách je možné použiť bóje. Správa TANAP-u tak v spolupráci s rezortným Slovenským vodohospodárskym podnikom osadila bóje v okolí tohto chráneného areálu, ktoré upozornia a obmedzia prevádzkovateľov plavidiel na vstup do tohto chráneného územia.