Lesníci správ národných parkov si v TANAP-e vymieňali skúsenosti

Lesníci správ národných parkov si v TANAP-e vymieňali skúsenosti

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v spolupráci so Správou Tatranského národného parku zorganizovala odborný seminár spojený s exkurziou na tému „Manažment lesných ekosystémov na princípoch ochrany prírody“. Cieľom stretnutia bolo posilnenie spolupráce medzi lesníkmi z národných parkov na Slovensku a výmena ich vzájomných skúseností.

„ŠOP SR identifikovala potrebu zorganizovať vzájomné stretnutie lesníkov, ktorí sa v národných parkoch zjednotili po nedávnej reforme. Na území TANAP-u sme mali možnosť vidieť a spoločne diskutovať o spôsoboch ochrany prírody a výsledkoch manažmentu na niekoľkých druhoch lesných spoločenstiev,“ uvádza lesník a spoluorganizátor stretnutia zo ŠOP SR Eduard Apfel.

„V rámci nášho územia sme zvolili tri lokality, na ktorých boli uplatňované rôzne typy cieleného manažmentu lesných porastov na princípoch prírode blízkeho hospodárenia, prioritne zameraného na požiadavky zlepšenia stavu chránených druhov a biotopov. Prvú lokalitu v Tichej doline tvorili jarabinové smrečiny, kde bolo cieľom poukázať na význam jarabiny pri vývoji lesných porastov vrátane ukážky bezzásahového územia. Jarabina ovplyvňuje vývoj smrečín, pretože usmerňuje výškovo a hrúbkovo diferenciáciu porastov,“ približuje vybrané lokality Slavomír Celer zo Správy TANAP-u. 

Druhú navštívenú lokalitu nad Danielovým domom tvorili zmiešané smrekovcovo-smrekové lesy, kde sa tatranskí lesníci snažia skĺbiť ochranu lesných porastov s ochranou hlucháňa hôrneho. Na tretej lokalite neďaleko Kežmarských Žľabov mali zúčastnení možnosť pozorovať špecifiká ochrany lesných biotopov, ktoré sa vyskytujú na podmáčaných miestach.   

„Vybrané lokality a diferencovaný prístup k starostlivosti o les svedčia o dobrých dlhoročných skúsenostiach tatranských lesníkov. Vzájomná diskusia a spolupráca lesníkov v národných parkoch je pre ochranu prírody na Slovensku kľúčová,“ uzatvára stretnutie riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.

Podobné stretnutia lesníkov v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR sú plánované aj v ďalších národných parkoch Slovenska.