Stanovisko Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici  k údajnému doživotnému zákazu filmovania na území TANAP-u pre dokumentaristu Patrika Paulínyho, ktorý mal vraj dostať za dva dni skialpu:

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam, ktoré sa objavili na Instagrame pod užívateľským menom „patrikpaulinyi“. Žiaden doživotný zákaz filmovania na území TANAP-u pre spomínaného dokumentaristu nebol zo strany Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici nikdy vydaný, rovnako ako neexistuje ani žiaden „blacklist“, teda čierna listina, ktorá sa spomína na uvedenom instagramovom účte.

K osobe vystupujúcej na sociálnej sieti Instagram pod užívateľským menom „patrikpaulinyi“ sa vyjadroval právny predchodca súčasnej Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici ešte v roku 2021. Štátna ochrana prírody SR dňa 10. mája 2021 na základe žiadosti o povolenie výnimiek a udelenie súhlasov v súvislosti s realizáciou projektu „Film o národných parkoch“ neodporučila povolenie predmetných výnimiek ani udelenie súhlasu pre fyzickú osobu Patrik Paulínyi. V rámci stanoviska vtedajšia Správa TANAP-u upozornila orgán ochrany prírody, že pán Mgr. art. Patrik Paulínyi sa v minulosti dopustil viacerých priestupkov na úseku ochrany prírody, ktoré Správa TANAP-u podávala na prešetrenie Slovenskej inšpekcii životného prostredia a ktorou bol pán Mgr. art. Patrik Paulínyi aj sankcionovaný.

Svoje stanovisko Správa TANAP-u odôvodnila tiež ochranou špecifickej flóry a ľudskými aktivitami málo ovplyvňovanej chránenej fauny. Bivakovanie, a teda prítomnosť ľudí v oblastiach, ktoré sú refúgiom pre chránené druhy živočíchov v neskorých večerných a nočných hodinách, ako aj v skorých ranných hodinách, môže významným spôsobom narúšať prirodzené správanie a jednotlivé fázy denného biorytmu chránených živočíchov. Žiadateľ nepreukázal náležité znalosti v oblasti ochrany prírody. Z tohto dôvodu nebolo možné garantovať elimináciu nadmerného rušenia chránených živočíchov.

Následný nesúhlas s udelením výnimky vydal príslušný orgán ochrany prírody (teda v tomto prípade Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie) vo svojom rozhodnutí zo dňa 18. júna 2021.

Informáciu o tom, že ide len o jeden priestupok považuje Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici za zavádzajúcu, nakoľko eviduje opakované podnety, hlásenia a podozrenia o priestupkoch pri konkrétnej osobe už v rokoch 2018 a 2019, ktoré boli v zmysle platnej legislatívy postupne odstupované príslušným orgánom, napríklad v súvislosti s použitím dronov na území národného parku či neoprávneným pohybom mimo turistických značených chodníkov.

Ani negatívne stanovisko ku konkrétnemu komerčnému projektu, akým bola príprava tejto dokumentárnej série však nezakladá udelenie doživotného zákazu tak, ako sa to snaží osoba vystupujúca na Instagrame pod užívateľským menom „patrikpaulinyi“ prezentovať. 

Zároveň zdôrazňujeme, že Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici podobné praktiky ako doživotné zákazy nikdy v minulosti, ani v súčasnosti nepraktizovala a ako organizácia sme aj naďalej otvorení komunikácii s každým, kto rešpektuje pravidlá správania sa a pohybu v Tatranskom národnom parku.