Prvé spomedzi vyše stovky kontajnerových stojísk, ktoré majú vyrásť v regióne Vysokých Tatier v rámci projektu Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydlí, už stojí v Tatranskej Lomnici. Postupne budú k nemu pribúdať aj ďalšie.

V porovnaní so staničkami, ktoré už stoja vo Vysokých Tatrách a ich okolí, pôsobí nový model subtílnejšie, gro materiálu tvorí drevo, kovová je len konštrukcia. Do prostredia viac zapadne aj vďaka tzv. zelenej streche. Niektoré typy budú mať dokonca aj solárne panely, ktoré sa postarajú o osvetlenie objektu.

Vytypovať miesta, na ktorých postavia kontajnerové stojiská, nebolo jednoduché, do úvahy museli projektanti brať viacero aspektov. Jednou z kľúčových podmienok bolo, aby staničky stáli na pozemkoch vo vlastníctve štátu. „Pri ich budovaní sa vychádzalo nielen z technickej dokumentácie, ale predovšetkým z funkčnosti staničiek, ktoré mali priamy vplyv na ich umiestnenie. Niekomu sa môže zdať, že ich je veľa, ale rozhodujúcim aspektom v tomto smere nebol aktuálny počet trvalo žijúcich obyvateľov, ale vychádzalo sa z lôžkovej kapacity, ktorá v Tatrách je,“ vysvetľuje Peter Dzurilla, vedúci Odboru osobitného určenia Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, ktorá je partnerom Štátnej ochrany prírody SR v tomto projekte.

Samotný proces osadzovania kontajnerových stojísk nebol jednoduchý, vyžiadal si aj zmeny oproti pôvodným plánom. „Viacerí obyvatelia, či už samotného mesta Vysoké Tatry, alebo obcí, ktoré sú zapojené do projektu, sa na nás obrátili s požiadavkou, aby sme pri ich rodinnom či bytovom dome neosadzovali staničku z rôznych dôvodov. Tam, kde nám to technické parametre alebo projektová dokumentácia umožňovali, sme navrhované kontajnerové stojiská presunuli v rámci parcely na iné miesto, v opačnom prípade sme sa vec snažili riešiť zmenovým konaním,“ dodáva Dzurilla. Projekt taktiež počítal aj s možnosťou presunu parciel kvôli inžinierskym sieťam, keďže v období prvotného zamerania miest, na ktorých mali vyrásť kontajnerové stojiská, neboli ešte k dispozícii podklady od plynární či vodární.

„Určite nie je naším zámerom spôsobovať ťažkosti obyvateľom, práve naopak. Aj samosprávy sú si vedomé povinností, ktoré im ukladá v tejto súvislosti zákon, práve preto vítame toto systematické riešenie, ktoré by mohlo pomôcť komplexne riešiť problémy s výskytom synantropného medveďa hnedého v okrese Poprad,“ uzatvára Dzurilla s tým, že staničky budú po piatich rokoch odovzdané do užívania priamo samosprávam.

Do konca roka by v regióne Vysokých Tatier malo okrem 116 kontajnerových stojísk pribudnúť aj 113 zabezpečených nádob na komunálny odpad a 29 ohradníkov na ochranu včelstiev. Zlepšiť by sa malo aj materiálové vybavenie zamestnancov Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, ktorí budú dozerať, či opatrenia reálne fungujú. Projekt ráta tiež s nákupom fotopascí, termovíznej techniky, dokonca i sprejov proti medveďom, ktoré by mali byť k dispozícii dokonca aj turistom.