Vyjadrenie k článku v Denníku N

Dňa 4. apríla 2024 bol v spomínanom periodiku uverejnený článok, ktorého obsahom sú tvrdenia o pracovných postupoch v rámci Správy TANAP-u, ako i o osobe jej riaditeľa Petra Olexu. Hoci Správa TANAP-u dostala od denníka otázky vopred a možnosť odpovedať na ne aj využila, celkový obsah článku uvádza nepravdivé informácie – a to aj napriek tomu, že nami poskytnuté odpovede Denníku N popierajú tvrdenia, ktoré autorka článku uvádza, a ktorých autormi by mali byť anonymní súčasní a bývalí zamestnanci Správy TANAP-u. Správa TANAP-u jednoznačne nesúhlasí s týmito tvrdeniami, a preto sa rozhodla zverejniť vyjadrenie k niektorým pasážam článku.

Denník N:

V článku sa spomínajú sťažnosti na nepríjemnú až hulvátsku komunikáciu riaditeľa Olexu, dokonca na sexuálne narážky k prítomným ženám, zadávanie náročných úloh, ktoré majú byť vypracované v takmer nesplniteľne krátkom termíne.

Správa TANAP-u:

Riaditeľ Peter Olexa komunikuje so zamestnancami rešpektujúc všetky pravidlá slušného správania. So všetkými kolegami a podriadenými na pracovisku sa snaží mať korektné vzťahy a vytvárať príjemnú a motivujúcu atmosféru pre prácu, bez výnimky. Ženy rešpektuje, správa sa k nim ohľaduplne a s úctou. Dôrazne sa ohradzujeme voči tvrdeniu o sexuálnych narážkach. Pracovne je prístupný komunikácii a každý zamestnanec má k nemu „dvere otvorené“, ak potrebuje pomoc so svojou agendou. Úlohy, ktoré zamestnanci plnia, vyplývajú len z ich pracovnej náplne a súčasné vedenie je otvorené riešeniu prípadných prekážok a ťažkostí.

Denník N:

Podľa Denníka N je zákaz nosiť strelné zbrane do práce.

Správa TANAP-u:

Nariadenie o zákaze strelných zbraní na pracovisku Správy TANAP-u neexistuje. Každý držiteľ zbrojeného preukazu z radov zamestnancov, ktorý je zároveň majiteľom strelnej zbrane, musí dodržiavať ustanovenia zákona o strelných zbraniach a strelive. Nakoľko Správa TANAP-u obhospodaruje aj dva poľovné revíry, jej zamestnanci vykonávajú aj poľovnícku činnosť.

Denník N:

Podľa respondentov Denníka N, sa Olexa venuje poľovníckemu hobby aj počas pôsobenia v TANAP-e, a to počas pracovného času a na služobnom aute, vo firme takmer nie je.

Správa TANAP-u:

Riaditeľ Správy TANAP-u sa počas pracovnej doby nevenuje žiadnym súkromným koníčkom, ale venuje sa v plnej miere činnostiam, ktoré súvisia s výkonom jeho funkcie. Časová náročnosť jeho agendy ďaleko prevyšuje zmluvne stanovený čas. Riaditeľ národného parku má pracovnú agendu, ktorá nezahŕňa len administratívne práce v kancelárii. Práve naopak, musí chodiť aj do terénu, do jednotlivých ochranných obvodov a jeho prítomnosť je žiadúca pri situáciách, ktoré vznikajú v rámci celého kompetenčného územia Správy TANAP-u. Takým príkladom je napr. obvinenie z nelegálnej ťažby v Tatranskej Javorine, kam sa išiel osobne oboznámiť so situáciou. Všetky aktivity riaditeľa v rámci jeho povinností a právomocí však smerujú k zabezpečeniu chodu národného parku. Na účely plnenia svojich pracovných povinností využíva jeden z automobilov, ktoré boli zakúpené z prostriedkov v rámci projektu „Zlepšovanie stavu biotopov a druhov európskeho významu v kompetenčnom území Správy TANAPu“. Spolu bolo zakúpených desať automobilov, ktoré boli rozdelené medzi ochranné obvody, strediská a jeden bol určený pre ústredie. Žiaden z ochranných obvodov teda nebol ukrátený.  

 Denník N:

Zmena organizačnej štruktúry Správy Tatranského národného parku niektorých degradovala z vedúceho odboru na radového referenta, čo sa odrazí aj na výške platu. Takmer úplne sa rozpadol doterajší odbor investícií, správy majetku a koordinácie projektov, kde z piatich ľudí ostal jeden. V novej organizačnej štruktúre tento odbor neexistuje.

Správa TANAP-u:

U každého zamestnávateľa dochádza k zmenám, Správa TANAP-u nie je výnimkou. To, že je nejaký zamestnanec preradený na nižšiu pozíciu alebo inú funkciu, neznamená, že si ho vedenie menej váži, a že sa znížila jeho hodnota pre organizáciu. Dôvody na preradenie môžu byť rôzne a Správa TANAP-u nie je povinná ich zverejňovať, čo je aj v záujme ochrany súkromia dotknutých zamestnancov. Nemožno však tieto procesy označovať za degradáciu alebo úmyselnú pomstu konkrétnym osobám, ani zastrašovanie. V predošlej organizačnej štruktúre existoval „Odbor investícií, správy majetku a koordinácie projektov“. Tento bol prijatím novej štruktúry rozdelený na dva samostatné: odbor koordinácie projektov a odbor správy majetku. Týmto boli jednotlivé odbory posilnené a vytvoril sa im väčší priestor na efektívne plnenie ich agendy. Preto tvrdenie, že nejaký odbor takmer zanikol, prípadne sa oslabil, nie je pravdivé.