Začali odstraňovať bobrie hrádze

Chránený živočích svojou aktivitou neďaleko Tatranskej Kotliny spôsobuje, že voda z koryta potoka Hučava zalieva štátnu cestu v lokalite Šarpanec. Posádky vozidiel môžu byť najmä s nadchádzajúcimi mrazmi ohrozené a dopravná situácia znamená nebezpečenstvo i pre samotné bobry. S búraním piatich hrádzi preto včera začal Slovenský vodohospodársky podnik.

Situácia na štátnej ceste I/66 začala byť problematická na jar tohto roku. Odvtedy voda z dvojhektárovej zatopenej lokality čiastočne zalieva vozovku a ohrozuje dopravu. Problém je vypuklejší v čase výdatnejších zrážok a ešte väčší rozmer by nabral s príchodom mrazov. Riešenie hľadali štyri zainteresované strany, a to Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) ako správca vodného toku Hučava, tiež vlastník územia, Lesy mesta Spišská Belá, ďalej Slovenská správa ciest, pretože výsledkom aktivity bobra je i upchatý priepust popod štátnu cestu, a v tejto otázke má čo povedať i Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici ako odborná organizácia ochrany prírody. Ide totiž o chránený druh európskeho významu a dotknuté územie leží v ochrannom pásme Tatranského národného parku.

Správa TANAP-u, rešpektujúc najmä životy a zdravie človeka, ale i ohrozené jedince bobra, odporučila výnimku na odstránenie piatich hrádzí a prečistenie koryta Hučavy. „V tejto lokalite je celý systém bobrích stavieb, my sme po vzájomnej dohode na miestnej obhliadke identifikovali päť z nich, ktoré považujeme za najproblematickejšie. Odstránením niekoľkých bobrích stavieb chceme docieliť zníženie vodnej hladiny pri štátnej ceste. Dva bobrie hrady a niekoľko ďalších hrádzí a hatí, ktoré v tomto rozsiahlom zatopenom území existujú, ostanú neporušené,“ vysvetlila zoologička Správy TANAP-u Erika Feriancová. Odstraňovanie hrádzí je naplánované mimo obdobia rozmnožovania a výchovy mláďat bobra, tie sú začiatkom jesene už odrastené a zásah do vodného režimu by ich nemať ohroziť. Tatranskí zoológovia pri posudzovaní vplyvu bobrej činnosti na vodných tokoch, vždy postupujú v súlade s Dohodou o spolupráci pri manažmente chráneného živočícha bobra vodného medzi Správou TANAP-u a SVP a v súlade s legislatívou.

Bobor vodný (Castor fiber) do Tatier a podhoria patrí. „Pokiaľ však ide o ohrozenie života a zdravia návštevníkov, musí ustúpiť. V tomto prípade však ide aj o ohrozenie samotného bobra, ktorý pravidelne prechádza priamo cez štátnu cestu. Má, našťastie, dosť priestoru vytvoriť si alternatívne miesta pobytu,“ uviedol riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.  Ak bobor vo svojom novom domove „urobí vrásky“ na čele vlastníkom lesa pre poškodzovanie drevín, môžu požiadať o náhradu škody na príslušnom okresnom úrade. V prípade, že svojou činnosťou chránený živočích opäť spôsobí zalievanie štátnej cesty, situácia s odstránením problematických hrádzí sa bude opakovať.