Hodnotia projekt o udržateľných lesoch

Dnešok v Tatranskej Lomnici patrí záverečnej konferencii projektu Cesty k zdravým lesom. Jeho cieľom je pomôcť lesným spoločenstvám oblastí Karpatského oblúka v boji proti klimatickým zmenám.

Tatry sú dnes ešte stále relatívne vhodným územím pre rast smreka. Zhruba o dvadsať rokov však vstúpi táto drevina mimo svojho ekologického optima, podľa odborníkov nás totiž čakajú horúcejšie letá a dlhšie periódy suchého počasia. V tatranských lesoch tvoria smreky takmer päťdesiatpercentné zastúpenie. Na stole je preto otázka, ako nepriaznivú predpoveď zvrátiť. Jedna z možností sa naskytla aj vďaka projektu Cesty k zdravým lesom, ktorý má smerovať k odolným, prispôsobivým a udržateľným lesom v slovensko-ukrajinskom cezhraničnom regióne.

V lokalitách, ktoré v TANAP-e patria do zón určených na manažment, pracovali ostatné štyri roky tatranskí lesníci na pestrejšej drevinovej skladbe, vždy v súlade s prírode blízkym spôsobom starostlivosti. „Zmenou druhového zloženia a spôsobom výchovy sa snažíme zmierniť dopady klimatických zmien. Chceme mať v Tatrách lesy odolnejšie na počasie, ktoré by tu malo byť – konkrétne sú cieľom porasty s prímesou listnáčov a spomedzi ihličnanov sa sústredíme na jedličku, smrekovec a borovicu,“ vysvetľuje Radoslav Žlkovan z Odboru starostlivosti o lesné ekosystémy a genofond drevín Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.

Lesy majú pre ľudskú spoločnosť nenahraditeľnú úlohu, sú najvýznamnejším producentom kyslíka, zdrojom oddychu, aktívneho odpočinku, športových a turistických aktivít a pozitívne vplývajú na psychické zdravie. Zmierňujú erózie, zadržiavajú vodu, spĺňajú i pôdoochrannú či protilavínovú funkciu. Zvyšovanie ich stability preto považuje Správa TANAP-u za kľúčové.

Projekt Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska s rozpočtom 3 523 870,16 eura realizujú spolu piati partneri, tým hlavným je Štátny podnik lesy Ukrajiny. Ďalšími partnermi okrem Správy TANAP-u sú jej susedia, Lesy mesta Kežmarok a Lesy Mesta Spišská Belá a Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj karpatského regiónu „FORZA“. Výška nenávratného finančného príspevku z Európskej únie predstavuje 3 171 483,12 eura.