Vyhlásenie výberového konania

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pozície

riaditeľa Správy Tatranského národného parku

Náplň práce:
Najnáročnejšia činnosť podľa katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme:
22.10.05 Tvorba stratégií, prognóz a koncepcií v oblasti ochrany prírody a krajiny s celoštátnym dosahom a medzinárodným dosahom.

Popis pracovných činností:
1. Zabezpečuje výkon činnosti Správy Tatranského národného parku (ďalej len „Správy TANAP-u“) v súlade s jej štatútom, všeobecne záväznými právnymi predpismi a vytvára pre jej činnosť vhodné podmienky.
2. Riadi a koordinuje činnosť Správy vo vzťahu k zamestnancom Správy, ukladá zamestnancom úlohy, kontroluje ich činnosť.
3. Zastupuje Správu navonok vo vzťahu k tretím subjektom.
4. Zodpovedá za prípravu a plnenie plánu hlavných úloh Správy.
5. Zodpovedá za správne, efektívne, účelové a hospodárne vynaloženie rozpočtových a mimorozpočtových finančných prostriedkov Správy. Zodpovedá za majetok a zmluvné záväzky Správy
6. Plní úlohy stanovené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:
– odborná prax aspoň 4 roky (v oblasti ochrany prírody a krajiny alebo v oblasti lesníctva) alebo riadiaca prax aspoň 4 roky,
– znalosť o postavení, činnosti a úlohách Správy Tatranského národného parku,
– osobná integrita, bezúhonnosť, organizačné a riadiace schopnosti, dôveryhodnosť, rozvinuté interpersonálne zručnosti,
– všeobecná znalosť:
i. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
ii. zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
iii. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
iv. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
v. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Iné kritériá:

– povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Od úspešného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov.

Nástupný plat:
od 2 300,00 EUR v závislosti od skúseností vybraného uchádzača 
 
Zoznam požadovaných dokladov:
– žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku s podrobným rozpisom odbornej praxe, respektíve riadiacej praxe,
– motivačný list,
– písomná koncepcia rozvoja a riadenia Správy Tatranského národného parku (odporúčame v rozsahu najviac 5 strán A4),
– kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
–  čestné vyhlásenie (vzor súhrnného čestného vyhlásenia dostupný tu )
a. o bezúhonnosti,
b. o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov,
c. o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
d. o požadovanej dĺžke odbornej praxe alebo o požadovanej dĺžke riadiacej praxe.
súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov  za účelom zverejnenia profesijného štruktúrovaného životopisu a vypracovaného návrhu koncepcie v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 
Prihlasovanie sa do výberového konania
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 04. decembra 2023 buď
i. v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s označením na obálke (VK – riaditeľ Správy Tatranského národného parku a ,,NEOTVÁRAŤ”) 
ii. v elektronickej podobe na vyberove.konanie@enviro.gov.sk
(maximálna kapacita odoslanej správy je 10MB)  
 
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.
 
Informácie o priebehu výberového konania
 
Postup pri výberovom konaní určuje platný Rokovací poriadok. Výberové konanie sa skladá z nasledujúcich častí:
a) prezentácie koncepcie rozvoja a riadenia uchádzačom,
b) overenia odborných vedomostí uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie,
c) overenia osobnej motivácie, osobnej integrity a interpersonálnych zručností uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie.
 
Jednotlivé časti výberového konania sa overujú v rámci jedného pohovoru s uchádzačom. Na to, aby uchádzač vyhovel vo výberovom konaní a mohol byť zaradený do celkového konečného poradia, musí dosiahnuť aspoň 60 % z celkového možného počtu bodov a zároveň musí dosiahnuť v jednotlivých častiach výberového konania aspoň minimálnu hranicu počtu bodov stanovenú v manuáli výberového konania.
 
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
december 2023
Kontaktná osoba:
JUDr. Tatiana Bartošiová, tatiana.bartosiova@enviro.gov.sk,  
tel: +421 2 5956 2369
 
 
 
V Bratislave, dňa 27.11.2023
    ________________
Tomáš Taraba
  podpredseda vlády a minister